مدیریت پژوهش و فناوری 
مدیر امور پژوهش و فناوری
دکتر مینو قره بگلو
    
    
رزومه
 
تلفن: 35419970-41-98+
دورنگار : 35419970-41-98+
داخلی: 195

رایانامه :
m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir
minoo.gharehbeiglu@gmail.com
--------------------------------------------------------------

 
معاون امور پژوهش و فناوری
ادریس حیدرنژاد
 
تلفن : 35419970-41-98+
دورنگار : 35419970-41-98+
داخلی: 189

رایانامه :
research@tabriziau.ac.ir
     hdedris@gmail.com

شرح وظایف
---------------------------------------------------------------

کارشناس پژوهش و فناوری
حسن سعیدی نیا
 
تلفن : 35419970-41-98+
دورنگار : 35419970-41-98+
داخلی: 188

رایانامه :
research@tabriziau.ac.ir
h.saeedinia@tabriziau.ac.ir
h_aghakishi@yahoo.com

شرح وظایف


کارشناس نشریات
حکیمه افشاری نژاد
    
 تلفن: 35297551-41-98+
داخلی: 551

رایانامه :
jra@tabriziau.ac.ir
ciauj@tabriziau.ac.ir
tiaj@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.