مدیریت پژوهش و فناوری


 
مدیر امور پژوهش و فناوری
دکتر یزدان موحدی
    
    
رزومه
 
تلفن: 35419970-41-98+
دورنگار : 35419970-41-98+
داخلی: 195

رایانامه :

---------------------------------------------------------------

کارشناس مسئول پژوهش و فناوری
دکتر میرداود هاشمی
 
تلفن : 35419970-41-98+
دورنگار : 35419970-41-98+
داخلی: -189

رایانامه :
research@tabriziau.ac.ir

شرح وظایف

---------------------------------------------------------------
کارشناس پژوهش و فناوری
مهدی بهاروند
تلفن : 35419970-41-98+
دورنگار : 35419970-41-98+
داخلی: -188
 


کارشناس نشریات
حکیمه افشاری نژاد
    
 تلفن: 35297551-41-98+
داخلی: 551

رایانامه :
jra@tabriziau.ac.ir
ciauj@tabriziau.ac.ir
tiaj@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.