ارتقا

آیین نامه ارتقاء 95 (PDF)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء 95 (PDF)
گزارش نامه علمی ارتقاء اعضاء هیئت علمی (DOC)(PDF)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.