آثار بدیع هنری

دستورالعمل آثار بدیع هنری (pdf)

فرم داوری آثار بدیع هنری (DOC)(PDF)

شیوه نامه تدوین گزارش آثار بدیع هنری (DOC)(PDF)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.