تالیف و ترجمه

آئين نامه انتشار كتاب (PDF)

فرم ضرورت تألیف کتاب(DOC) (PDF)

 فرم ارزيابي تاليف کتاب (DOC) (PDF)

فرم ضرورت ترجمه (DOC) (PDF)

 فرم ارزیابی  ترجمه (DOC) (PDF)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.