طرح های پژوهشی و آثار بدیع هنری

آیین نامه طرح پژوهشی(PDF)
قرارداد و پرسشنامه طرح پژوهشی (DOC) (PDF)
فرم داوري پرسشنامه طرحهاي پژوهشي (DOC) (PDF)
فرم داوري گزارش طرح پژوهشي(DOC) (PDF)
شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی(DOC)(PDF)
معافیت بیمه قراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه(pdf)
ترک تشریفات مناقصه(PDF)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.