طرح های پژوهشی گروه معارف و عمومی

 

مجری

عنوان طرح

وضعیت طرح

داخلی/ خارجی

سازمان همکار

دکتررضا احسانی

بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به قرآن

تمام شده

خارجی

دبیرخانة شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکترمنصور رضایی

بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای دانشجویان دانشگاههای تبریز نسبت به قرآن

تمام شده

خارجی

دبیرخانة شورایعالی انقلاب فرهنگی

مهدی فراموشی

ارزیابی و مقایسه برخی ویژگی های جسمانی و ترکیب بدن اعضای هیات علمی و کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تمام شده

داخلی

 

کاظم پورالوار

تدوین الگوها و شاخص های تالیف کتاب آموزشی زبان تخصصی برای رشته های هنر اسلامی

تمام شده

داخلی

 

دکترلیلا دوبختی

نیاز سنجی زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان رشته طراحی فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

درحال اجراء

داخلی

 

 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.