مدیریت پژوهش و فناوری 
مدیر امور پژوهش و فناوری
 
دکتر مینو قره بگلو
    
     رزومه
 
تلفن : 35419709-41-98+

دورنگار : 35419970-41-98+

رایانامه :
m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir
minoo.gharehbeiglu@gmail.com
-------------------------------------------------------------

 
معاون امور پژوهش و فناوری
دكتر اكبر عابدی
 
تلفن : 35297556-41-98+

دورنگار : 35419970-41-98+
 
رايانامه:
akbar.abedi@tabriziau.ac.ir
    akbarabede@gmail.com
---------------------------------------------------------------

 
کارشناس پژوهش و فناوری
ادریس حیدرنژاد
 
تلفن : 35419970-41-98+

دورنگار : 35419970-41-98+

رایانامه :
research@tabriziau.ac.ir
     hdedris@gmail.com

شرح وظایف
---------------------------------------------------------------
کارشناس پژوهش و فناوری
میرداود هاشمی
 
تلفن : 35419970-41-98+

دورنگار : 35419970-41-98+

رایانامه :
research@tabriziau.ac.ir
hashemi.davod@yahoo.com

شرح وظایف
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.