تاریخ : سه شنبه 7 اسفند 1397
کد 93

کتب جدید منتشر شده

کتب جدید منتشر شده

انتشارات سه ماه اخیر


بلین برونل و مارک سوکهمر(1397) معماری مافوق طبیعی، مترجمین : دکتر مازیار آصفی - مهندس ساناز سعادتی فر، تبریز : انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز

جواد حسن پورنامی و فاطمه اکبری (1397)  شرحی بر گزیده­ی آثار طرح و نقش استاد جعفر پاکدست سردرودی، تبریز : انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 رابرت گیفورد (1397). روش های تحقیق در روانشناسی محیط،  مترجمین دکتر مینو قره بگلو - دکتر محمئ تقی پیربابائی - مهندس زهرا علی نام، تبریز : انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 پل جاکواین، چارلز اوگارد،(1397) .معماری خاکی، تاریخچه، شناخت علمی، حفاظت و مرمت، تدورین و ترجمه: مهدی رازانی، بابک حجتی، تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز [نسخه اصلی 2015]. 


جواد حسن پورنامی و فاطمه اکبری (1397) آموزش جامع طراحی فرش، تبریز : انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.