تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396
کد 50
انتشار شماره جدید مجله علمی - پژوهشی پژوهه باستان سنجی

https://jra-tabriziau.ir/

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.