تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1399
کد 219

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی- تخصصی ‹هنر مدیریت سبز› دانشگاه هنر تهران

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی- تخصصی ‹هنر مدیریت سبز› دانشگاه هنر تهران
نشانی وبسایت نشریه هنر مدیریت سبز: http://agm.journal.art.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.