تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1398
کد 191

همایش بین المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی با محوریت وقف و علم الأدیان

بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی با محوریت وقف و علم الأدیان در سه سرفصل (1) اندیشه های علمی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی (2) احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی و اداره موقوفات آن (3) علم­ الأدیان در عصر خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و آثار ایشان در آبان ماه 1399

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.